Predstavniki DPAE

Silvo Pozderec, mag.

Predsednik je zakoniti zastopnik društva in hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Izvoli ga občni zbor za mandatno obdobje dveh let s pravico večkratnega ponovnega mandata. Predsednik društva predstavlja društvo v javnosti, zastopa društvo v pravnem prometu, sklicuje in vodi seje upravnega odbora in občnega zbora ter opravlja druge naloge.

Mojca Klemenčič, dipl. inž.

Tajnik društva organizacijsko in administrativno vodi delo društva tako, da skrbi za pretok informacij v društvu, pripravlja seje upravnega odbora, koordinira stike z drugimi organizacijami, vodi društveni arhiv in korespondenco, podpisuje manj pomembne tekoče zadeve, vodi evidenco članstva in ostale naloge, ki mu jih naloži upravni odbor ali predsednik društva.

Božo Smodek, mag.

Blagajnik društva izvaja in nadzira finančno poslovanje društva in skrbi za njegovo korektnost, tako da izvaja finančno poslovanje društva, skrbi za evidenco finančnih in materialnih sredstev, je odgovoren za skladnost finančnega poslovanja s predpisi, izdeluje polletne izkaze poslovnega izida, izdeluje letna računovodska poročila z računovodskimi izkazi (letno poročilo).