Društvo prijateljev agrarne ekonomike (DPAE) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje, ki vključuje in povezuje članstvo na strokovni podlagi, in sicer na področju AGRARNE EKONOMIKE (MANAGEMENTA in MARKETINGA V KMETIJSTVU, KMETIJSKE POLITIKE in RAZVOJA PODEŽELJA). Namen društva je povezovanje članov s podobnimi osebnimi in strokovnimi interesi, ki delujejo na področju kmetijstva, razvoja podeželja in širše v Republiki Sloveniji (RS).

Znak društva je stiliziran grafičen prikaz dveh klasov pšenice, ki simbolizirata kmetijsko dejavnost, katerega področje pokriva delovanje društva. Dva klasa pšenice predstavljata 2 stebra delovanja društva. Prvi steber predstavlja znanstveno sfero, drugi pa praktično. Med dvema klasoma pšenice je ime društva, ki predstavlja most med obema stebroma. Na dnu znaka je izpisana kratica društva (DPAE – Društvo prijateljev agrarne ekonomike).

DPAE ima naslednje cilje:

 • medsebojno nudenje pomoči in izmenjava teoretičnih in praktičnih informacij (primeri dobre prakse) na področju razvoja podeželja, kmetijstva in širše,
 • promoviranje področij, ki jih zajema in predstavlja agrarna ekonomika, kot znanstvena disciplina,
 • ohranjanje stikov med sedanjimi in nekdanjimi študenti študijskih programov agrarne ekonomike ter njihovimi simpatizerji,
 • organiziranje društvenih prireditev,
 • izdajanje publikacij, knjig in časopisov s področja svojega delovanja,
 • organiziranje predavanj o razvojnih in ekonomskih vprašanjih slovenskega kmetijstva, kmetijske politike ter razvoja podeželja,
 • spodbujanje in dvigovanje osveščenosti na področju pridelave in prehranske samooskrbe v Republiki Sloveniji (RS),
 • sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji (RS) in v tujini,
 • delovanje društva v javnem interesu na področju kmetijstva in razvoja podeželja,
 • skrb za zagotovitev finančnih sredstev za delovanje društva….

Svoj namen DPAE uresničuje predvsem z naslednjimi sredstvi in metodami:

 • s sodelovanjem z organizacijami in institucijami, ki strokovno ali znanstveno pokrivajo področje agrarne ekonomike,
 • s seznanjanjem javnosti z delom društva in tematiko preko informativnih brošur, člankov, knjig in drugih publikacij,
 • s prirejanjem krajših internih tečajev, predavanj,
 • s sodelovanjem z občinskimi organi, s skupnostmi, ki delujejo na območju lokalnih skupnosti ter z drugimi množičnimi in družbenimi organizacijami,
 • s prijavo na različne razpise,
 • s pripravo in urejanjem spletne strani,
 • in z ostalimi načini za doseganje društvenih ciljev…

Sredstva in metode iz zgornjega odstavka so namenjena članom društva in se opravljajo na nepridobitni podlagi. Prav tako so lahko namenjena tudi nečlanom društva, vendar v obsegu, potrebnem za izvajanje osnovnega namena društva.

Svoj namen DPAE uresničuje tudi z naslednjimi pridobitnimi dejavnostmi kot dopolnilnimi dejavnostmi nepridobitni dejavnosti:

 • organiziranje, predavanj, posvetovanj, razprav, vse z namenom osveščanja javnosti o razvoju podeželja, kmetijstva in širše,
 • pobiranje vstopnine za organizirane prireditve,
 • prijava na razpise (občina, EU, ministrstva,…),
 • zaračunavanje razpoložljivega znanja / storitev,
 • izobraževalni tečaji, izleti,
 • izdelovanje in prodaja društvenih promocijskih izdelkov z namenom pridobivanja sredstev za delovanje društva in uresničevanja društvenih ciljev,
 • v okviru dogodkov, ki jih društvo organizira, društvo izvaja gostinsko dejavnost (Zakon o gostinstvu).

Te dejavnosti društvo opravlja kot pridobitne dejavnosti, in sicer le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.